SUOMEN PAIMENKOIRAYHDISTYS ry:n SÄÄNNÖT

1 §  
Yhdistyksen nimi on Suomen Paimenkoirayhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki.


Yhdistyksen tarkoitus on edistää paimentavien työkoirien käyttöä sekä koiranomistajien ja paimenkoirien koulutusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 1) Toimii yhdyssiteenä paimentavien työkoirien omistajien välillä 2) Pitää luetteloa maassa olevista paimentavista työkoirista 3) Huolehtii jalostusneuvonnasta 4) Järjestää koulutustilaisuuksia koirille ja koiranomistajille 5) Järjestää paimennusnäytöksiä ja kilpailuja 6) Solmii yhteyksiä muihin paimenkoirayhdistyksiin


Jäseneksi voi päästä jokainen paimenkoiran käytöstä kiinnostunut yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenen, joka ei noudata näitä sääntöjä tai ilmeisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voi yhdistyksen vuosikokous erottaa. Jos jäsen itse haluaa erota, tehköön siitä ilmoituksen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus tehdään.


Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksuna kulloinkin voimassa olevan jäsenmaksun 10-kertaisena. Jäsenmaksu on suoritettava ennen kalenterivuoden loppua.


Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä, joista 3 pyritään valitsemaan yhdistyksessä toimivien kerhojen piiristä. Jäsenten toimiaika on kolme vuotta ja vuosittain on erovuorossa kolme. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden muun jäsenen läsnäollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, joista kaksi yhdessä.


Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja hallituksen tulee seuraavan vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä jättää tilit ja laatimansa kertomus yhdistyksen toiminnasta
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tulee kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle yhdistyksen kokoukselle osoitettu kertomus tarkastuksesta.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin edellinen kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka kun kymmenesosa yhdistyksen jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. 


Yhdistyksen kokous kutsutaan kokoon ilmoittamalla siitä jäsenille kirjeellä tai yhdistyksen jäsenjulkaisussa kymmenen päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.


Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta kuluneena vuotena. 2) Tarkastetaan yhdistyksen tilit kuluneelta kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 3) Laaditaan työohjelma ja kustannusarvio seuraavaa vuotta varten sekä määrätään jäsenmaksun suuruus. 4) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen erovuorossa olevien tilalle. 5) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. 6) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 7) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

10§
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen puolesta annetut äänet vastaavat vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien jäsenten koko äänimäärästä ja että toinen aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävä kokous samoin vähintään 2/3 enemmistöllä hyväksyy päätöksen. Samalla on päätettävä, miten yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.

Suomen Paimenkoirayhdistys ry